ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ,

First things first…

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಇದ್ದೀರಾದರೆ…. ನನ್ನದೊಂದು ಮಾತು…

ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಲಿದೆ!!

ಈ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ…
ಘಾಸಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರೂಪಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ…) ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ!!

ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ  … ಈ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ…
ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ!! (ಆ ಒಂಭತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರಿಗೆ “ವಿವರಿಸಿದರೂ” ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ!!)

ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ…
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು…. ಅರ್ಥವಾಗದ್ದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ…. ನನಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ…

ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ!